శతక సాహిత్యం

విశ్వేశ్వర శతకము

విశ్వనాథ పంచశతి

శ్రీగిరి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

శ్రీకాళహస్తి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

భద్రగిరి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

కులస్వామి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

శేషాద్రి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

ద్రాక్షారామ శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

నందమూరు శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

నెకరు కల్లు శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

మున్నంగి శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

వేములవాడ శతకము (విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు)

X