విమర్శలు

అల్లసానివారి అల్లిక జిగిబిగి

ఒకనాడు నాచన సోమన్న

విశ్వనాథ సాహిత్యోపన్యాసములు

నన్నయగారి ప్రసన్న కథాకలితార్ధయుక్తి

కావ్యానందము

కావ్య పరీమళము

నీతిగీత

సాహిత్య సురభి

సాహితీ మీమాంస.

శాకుంతలము యొక్క అభిజ్ఞానత

సీతాయాశ్చరితమ్ మహాత్

కల్పవృక్ష రహస్యములు

X