నాటకములు

గుప్తపాశుపతము

అంతా నాటకమే

ధన్యకైలాసము

శివాజి - రోషనార

అనార్కలీ

కావ్యవేద హరిశ్చంద్ర

తల్లిలేని పిల్ల

త్రిశూలము

నర్తనశాల

ప్రవాహం

లోపల - బయట

వేనరాజు

అశోకవనము

గుప్తపాశుపతమ్ (సంస్కృతం)

అమృతశర్మిష్ఠమ్ (సంస్కృతం)

నాటికల సంపుటి (16 నాటికలు)

X