పద్య కావ్యాలు

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము

దేవీ త్రిశతి (సంస్కృతం)

గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు

విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు

ఋతు సంహారము

శ్రీకుమారాభ్యుదయము

ఆంధ్రపౌరుషము

గోపాలోదాహరణము

గోపికాగీతలు

భ్రమరగీతలు

ఝాన్సీరాణి

ప్రద్యుమ్నోదయము

రురుచరిత్రము

మాస్వామి

వరలక్ష్మీ త్రిశతి

ఆంధ్రప్రశస్తి

విశ్వనాథ పంచశతి

వేణీభంగము

శశిదూతము

శృంగారవీధి

శ్రీకృష్ణ సంగీతము

నా రాముడు

శివార్పణము

ధర్మపత్ని

గోలోకవాసి

దమయంతీస్వయంవరం

కేదారగౌళ (ఖండకావ్యము)

భ్రష్టయోగి (ఖండకావ్యము)

X